Welkom op de intranetsite van Arbo Concern.

Via deze site worden de bij Arbo Concern aangesloten bedrijven geïnformeerd over nieuwtjes, veranderingen, wetenswaardigheden e.d. 
 

Nieuwe werkwijze medische informatie

10-10-2023
Tijdens een spreekuur met een werknemer kan een bedrijfsarts bepalen dat hij of zij medische informatie wil opvragen bij de behandelaar van uw werknemer, om zo beter de inzetbaarheid van de werknemer te kunnen bepalen.

Arbo Concern heeft dit interne proces de afgelopen maanden geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een verbeterde werkwijze, waarin dit proces strakker gemonitord wordt. Daarnaast worden werknemers nu standaard verzocht om de contactgegevens van hun behandelend arts direct mee te nemen naar een spreekuur met de bedrijfsarts.
 

Verbeterde werking koppeling tussen uw systeem en Dossier Manager

10-10-2023
Ook op het gebied van koppelingen tussen uw systeem en Dossier Manager hebben wij verbeteringen doorgevoerd.

Per oktober 2023 start Fleur bij Arbo Concern. Fleur gaat zich dagelijks bezighouden met het oplossen van functionele discrepanties en foutmeldingen die ontstaan tijdens de uitwisseling van gegevens. Hierbij kunt u denken aan inhoudelijke wijzigingen in een verzuimdossier die niet automatisch kunnen worden verwerkt. Met deze nieuwe werkwijze zorgen wij voor een betere synchronisatie tussen uw en onze systemen.

Bent u geïnteresseerd in een automatische koppeling tussen uw personeelsinformatiesysteem en Dossier Manager? Stuur dan een e-mail naar info@arboconcern.nl voor meer informatie.
 

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

10-10-2023
Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is.

De nieuwe regeling legt vast wat nu vaak al de praktijk is. Zij is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.
 

Werknemers sneller toegang tot hun verzuimdossier

08-05-2023
Als onderdeel van onze verbeterde werkwijze Telefonische Consults krijgen uw werknemers direct bij het eerste contact met Arbo Concern toegang tot hun online verzuimdossier. Tezamen met het verslag van het eerste telefonisch consult ontvangen zij instructies om in te loggen. In hun online dossier vinden zij de voor hen beschikbaar gestelde rapportages en documenten.

Nieuwe werkwijze Telefonische Consults

08-05-2023
Arbo Concern is continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. In dit kader hanteren wij sinds mei 2023 een andere werkwijze m.b.t. de telefonische consults. De verslagen van de consults worden sindsdien als document in plaats van notities vastgelegd. Deze verslagen zijn via het webdossier toegankelijk. Zowel werknemer als werkgever ontvangt per e-mail een notificatie bij nieuwe documenten.

Deze verbeterde manier van verslaglegging van de telefonische consults zorgt voor meer duidelijkheid en eenduidigheid in de rapportages. Daarnaast biedt deze nieuwe werkwijze nog een voordeel: Door de verslagen als documenten in plaats van notities vast te leggen zijn deze documenten ook voor uw werknemer direct beschikbaar via het web portaal. Uw medewerker en u zijn dus op de hoogte van dezelfde informatie hetgeen de re-integratie vaak ten goede komt.

Rosanne Bekkerin

27-03-2023
Tot ons groot verdriet hebben wij gisteren moeten vernemen dat onze lieve (oud)collega Rosanne Bekkerin bij een verkeersongeluk in Duitsland om het leven is gekomen. Rosanne heeft 6 jaar als re-integratiedeskundige bij Going Concern gewerkt, en was vorige maand begonnen aan een nieuwe carrière. Veel van onze klanten zullen Roos hebben gekend en met haar hebben samengewerkt. Roos is 37 jaar geworden en laat 2 kindjes na. De verslagenheid binnen ons bedrijf is groot.

 

Strengere beoordeling UWV Werkwijzer Poortwachter

15-03-2023
Het UWV gaat de re-integratie 1ste spoor strenger beoordelen. Vandaar dat wij per 17 maart 2023 onze verzuimtrajecten hebben aangepast. De volgende activiteiten zijn standaard aan het verzuimtrajecten toegevoegd. De activiteiten 26e weeks audit en 39e weeks audit zijn standaard aan de verzuimtrajecten toegevoegd.

26e week Arbeidsdeskundige audit
In de 6e maand (26e week) na de start van het verzuim komt de Arbeidsdeskundige in beeld. Het standaard inzetten van de Arbeidsdeskundige audit wordt een vast onderdeel van al onze trajecten. Dit is van belang omdat vanuit de Werkwijzer Poortwachter (Aug, 2022) de RIV beoordeling strenger wordt. Het UWV gaat bij de WIA beoordeling strenger kijken naar het onderzoek aangaande de herplaatsingsmogelijkheden bij de eigen werkgever. Er dient op taakniveau onderzocht te worden óf er passende mogelijkheden zijn voor re-integratie bij eigen werkgever. Zowel 'jobcarving', als 'jobcrafting' dient hierbij onderzocht te worden. Het is daarom van belang om in een vroeg stadium te kijken naar mogelijkheden tot re-integratie, én te onderzoeken wat er nodig is om tot re-integratie te komen. Als het UWV van mening is dat er gedurende deze re-integratieperiode kansen gemist zijn, dan volgt mogelijk een loonsanctie. Deze arbeidsdeskundige audit vervangt de Poortwachter audit zoals u die gewend was.

39e week audit Inzetbaarheidsadviseur
In de 9e maand van het verzuim (39e week) monitort de inzetbaarheidsadviseur de stand van zaken m.b.t. de re-integratie, én herformuleert hij de re-integratiedoelen voor de volgende maanden. Indien nodig vindt hierbij overleg met de bedrijfsarts plaats. Op deze manier zorgen wij voor een duidelijkere borging van de re-integratieresultaten. Dit is een belangrijk moment, aangezien we op deze manier

*Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artsen capaciteit

16-06-2022
Enkele weken geleden hebben wij u een mail gestuurd aangaande de capaciteit binnen Arbo Concern. Net zoals bij onze collega arbodiensten, zien ook wij de wachttijden voor spreekuren oplopen. Natuurlijk zien wij de noodzaak in van het tijdig kunnen inplannen van een bedrijfsarts. Daarom hebben wij in de afgelopen maanden vol ingezet op de werving van nieuwe bedrijfsartsen. En dit werpt zijn vruchten af! De komende weken zullen wij 4 nieuwe artsen introduceren waardoor onze artsencapaciteit met 40% groeit! Tevens zijn wij in gesprek met een aantal andere artsen en zijn wij ook nieuwe Inzetbaarheidsadviseurs en Arbeidsdeskundigen aan het werven. Met deze groei verwachten wij de wachttijden flink te verkorten en wederom weer snel op ons oude niveau te krijgen!

BELANGRIJKE KENNISGEVING:

01-12-2021

Quarantaineplicht is niet (altijd) arbeidsongeschikt

Wij verzoeken u om uw medewerker in Dossiermanager niet ziek te melden als er sprake is Covid19 quarantaine zonder verminderde belastbaarheid (dus zonder vermindering arbeidsgeschiktheid), óf een quarantaine door besmettingen in naaste omgeving van uw medewerker.

Kortom: Alleen ziekmeldingen waarbij daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid (conform de wettelijke regels omtrent ziekteverzuim) dienen bij ons als ziekmelding te worden geregistreerd.

Wij danken u voor uw medewerking.
Arbo Concern


Cyber Security

01-08-2021
Afgelopen maanden hebben wij een extra maatregel genomen om hackers te weren. De toegang tot het Dossiermanager portaal is alleen vanaf Nederlandse IP adressen benaderbaar. Hiermee voorkomen wij dat buitenlandse cyber crime aanvallen direct worden geweerd. Hiermee verkleinen wij de kans op een inbraak van onze servers aanzienlijk. Het kan zijn dat uw organisatie een IP adres van buiten Nederland gebruikt. Bijvoorbeeld door een VPN verbinding via een buitenlandse portaal of doordat uw organisatie/hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt. Om inlogproblemen te voorkomen kunnen wij uw specifieke IP adres alsnog toegang geven. Neem hiervoor met Arbo Concern contact op. Dit is een van de vele maatregelen die Arbo Concern in de afgelopen jaren tegen cybercriminaliteit heeft genomen. Wij werken dagelijks aan extra beveiligingen zodat de gegevens van uw organisatie en werknemers zeer goed beveiligd zijn.

Versoepeling Lock-down Corona Crisis

08-05-2020

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET CORONAVIRUS
In Nederland zijn de maatregelen vanaf 11 mei 2020 versoepeld. Naleving van de basisregels is cruciaal om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verder wordt er stapsgewijs meer ruimte gegeven, mits het virus onder controle blijft.

Preventie

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

 • Bij milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest: blijf thuis.
 • Wanneer u 24 uur klachtenvrij bent, kunt u weer naar buiten. Bel met de huisarts wanneer de klachten verergeren.
 • Bij verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid: Iedereen blijft thuis, ook huisgenoten mogen niet naar buiten. Wanneer iedereen 24 uur geen klachten heeft, kunt u weer naar buiten. Bel met de huisarts wanneer de klachten verergeren (hoge koorts of moeilijk ademen).
 • Mensen die werken in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben.

Wat kan ik als werkgever doen?

 • Faciliteer thuiswerken wanneer dat enigszins mogelijk is.
 • Verspreid medewerkers over het pand en spreid de werktijden en pauzetijden zodanig dat de 1,5 meter maatregel in acht kan worden genomen.
 • Communiceer bovengenoemde maatregelen naar uw medewerkers.
 • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
 • Heb aandacht voor medewerkers, ook wanneer ze op afstand werken.
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
 • Maak contactoppervlakten zeer regelmatig schoon (denk aan deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toiletten, toetsenborden en computermuizen).
 • Zorg voor een goede ventilatie en onderhoud uw klimaatbeheersingssysteem.

Wanneer een mondkapje te dragen ter bescherming tegen het virus?

 • In Nederland worden mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel.
 • Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes.
 • Het dragen van niet-medische mondkapjes wordt geadviseerd in situaties waarin het niet mogelijk is de 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het per 1 juni 2020 verplicht niet-medische mondkapjes te dragen.
 • Voor contactberoepen is het dragen van mondkapjes niet verplicht, maar wel mogelijk.

Het virus en werk

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

De diagnosestelling van het coronavirus behoort tot de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Binnen werkorganisaties heeft de bedrijfsarts vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

Bedrijfsartsen hebben daarnaast een rol bij de aanmelding en triage voor het testen van mensen met milde klachten waarvoor in het hele land via de GGD testmogelijkheden beschikbaar worden gesteld. Tot 1 juni 2020 geldt dat alleen voor werkenden in een aantal beroepsgroepen, vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten zich laten testen. Op de website van Rijksoverheid is altijd het meest actuele overzicht van de testdoelgroep terug te vinden.

Moeten werknemers ook op de werkplek 1,5 meter afstand houden?
Jazeker! De afstand van 1,5 meter is bedoeld om de werknemer en anderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Wijs uw medewerkers erop om afstand te houden. Als dit door de specifieke werkomstandigheden niet mogelijk is, kijk dan welke beschermende maatregelen er kunnen en moeten worden genomen. U kunt hier advies over vragen bin Arbo Concern.

Moeten al mijn medewerkers thuiswerken?
Het advies is om medewerkers zo veel als mogelijk thuis te laten werken om zo hun sociale contacten te beperken. Mensen met lichte verkoudheidsklachten moeten sowieso thuisblijven. Daarnaast is de oproep aan werkgevers om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Wat zijn aandachtspunten bij thuiswerken?
Als werkgever bent u ook bij thuiswerken verantwoordelijk voor een gezonde  en veilige werkplek. Faciliteer het thuiswerken zo goed mogelijk door technische voorzieningen als laptops, pc’s en digitale communicatietools beschikbaar te stellen. Denk daarnaast ook aan aansturing en afstemming, ergonomische adviezen en tips voor het behoud van fysieke en mentale vitaliteit. Uw arbodienst kan u hierover informeren en adviseren.

Is het een werkgever toegestaan om de lichaamstemperatuur te (laten) meten van zijn medewerkers?
Verhoging van de lichaamstemperatuur geeft geen zekerheid over het al dan niet besmet zijn met het coronavirus. Deskundigen in Nederland zijn het er om die reden over eens dat dit geen zinvolle maatregel is. Hat kan zijn dat de arbodienst om die reden terughoudend is om mee te werken aan lichaamstemperatuurmetingen c.q. daar niet aan meewerkt.

Voor het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers worden strikte voorwaarden gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is belangrijk om u hier goed over te informeren. Het opnemen van lichaamstemperatuur kan door de werknemer zelf plaatsvinden of onder toezicht van een bedrijfsarts of onder  toezicht van de bedrijfsarts werkende arboverpleegkundige. De werknemer die bij zichzelf de lichaamstemperatuur opneemt, is niet verplicht de uitslag van die lichaamstemperatuurmeting aan zijn werkgever mee te delen. De bedrijfsarts of arboverpleegkundige is wettelijk niet bevoegd de uitslag van de lichaamstemperatuurmeting aan de werkgever mee te delen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie weigeren?
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet?

 • Stuur hem/haar direct naar huis.
 • Laat hem/haar telefonisch contact zoeken met de huisarts.
 • Als door werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.
 • Informeer Arbo Concern en meldt de medewerker ziek te melden.
 • Mensen die minimaal 24 uur klachtenvrij, kunnen in principe weer aan het werk.

Een huisgenoot van een werknemer vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet. Mag de werknemer nog werken?
De werknemer mag thuiswerken. Hij mag niet naar het werk komen, tenzij de organisatie/bedrijf tot de cruciale beroepen behoort. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen.

Moeten mensen die terugkeren uit het buitenland tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij weer aan het werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Voor iedereen in Nederland geldt: werk zoveel mogelijk thuis.

In welke gevallen moet het loon worden doorbetaald als medewerkers in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen?
Als de medewerker ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Medewerkers die vanwege verblijf  in het buitenland  niet in staat zijn weer  naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, moet u waarschijnlijk wel doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de coronacrisis. Stel daarom een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van  uw bedrijf  zijn, welk werk  echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden.
Binnen veel branches zijn of worden specifieke protocollen en adviezen voorbereid over de wijze waarop het werk doorgang kan vinden en de maatregelen die getroffen dienen te worden om veilig te werken.

Feiten over het virus

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?


De belangrijkste symptomen zijn koorts (boven de 38 graden) en luchtwegklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Hoe besmettelijk is het virus?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Kan het coronavirus zich via geld en pakketpost verspreiden?
De kans is klein dat besmetting plaats vindt via spullen of oppervlakken, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner wanneer u regelmatig de handen wast en voorkomt dat u na het aanraken met de handen in het gezicht komt.


Stap voor stap uit de lockdown

06-05-2020

Thuiswerken

16-03-2020

Arbo Concern en Going Concern zijn volledig overgeschakeld op thuiswerken. Doordat wij met de modernste communicatiemiddelen werken zijn wij telefonisch goed bereikbaar. Dit geldt ook voor Dossiermanager en email. 

Onze Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen en andere professionals voeren - daar waar mogelijk - via beeldbellen (virtuele spreekuren) haar werkzaamheden uit.
 

CODEWOORD = SAMENWERKING
Let op elkaar en let op jezelf!


Virtuele Spreekuren Bedrijfsarts

12-03-2020

BELANGRIJKE NOTIFICATIE:


In verband met het Coronavirus worden vanaf maandag (16 maart 2020) alle spreekuren bij de bedrijfsarts omgezet naar virtuele spreekuren. Deze spreekuren vinden door middel van beeldtelefonie en gewone telefonie plaats. 

Mogelijke besmetting wordt hiermee voorkomen en op deze manier kunnen wij onze dienstverlening continueren zodat u aan de Poortwachter wetgeving blijft voldoen. 

Wij nemen contact op met de ingeplande medewerkers en geven de benodigde instructies aangaande het virtuele spreekuur. 

Bel gerust als hierover vragen zijn. Wij zijn bereikbaar op 071-4018141.

Naar waarschijnlijkheid gaan alle medewerkers van Arbo Concern en Going Concern binnenkort thuis werken. Al onze medewerkers zijn THUISWERKPROOF. Zodoende zijn Arbo Concern en Going Concern volledig bereikbaar (telefonisch, per email en via Dossiermanager). 

Virtuele spreekuren Bedrijfsmedischedienst

02-03-2020

Coronavirus: digitale spreekuren & thuiswerken

In het kader van het Coronavirus zal Arbo Concern - daar waar noodzakelijk - overschakelen op virtuele spreekuren (beeldbellen binnen beveiligde omgeving). Op deze wijze voldoet u aan de wettelijke verplichtingen van Wet Poortwachter en kunnen wij ervoor zorg dragen dat uw medewerkers niet langer dan strikt noodzakelijk uitvallen. 

Arbo Concern & Going Concern heeft de afgelopen dagen al haar medewerkers voorzien van de nodige thuiswerk apparatuur (voip-telefoons, laptops) zodat wij - bij calamiteiten - kunnen thuiswerken en volledig bereikbaar blijven. 

Coronavirus: Leaflets distributie onder eigen personeel

Mocht u de onderstaande leaflets in Word formaat en zonder Arbo Concern logo's willen ontvangen dan vernemen wij dit graag (per email). U kunt deze leaflets voorzien van eigen logo's en deze uitreiken/versturen aan uw medewerkers. 

Bel ons gerust voor informatie. 


Corona Virus PDF Informatie Werkgever

28-02-2020

PDF LEAFLETS CORONAVIRUS

Arbo Concern BV heeft twee leaflets ontwikkeld om u nader te adviseren over het op te stellen beleid aangaande het Coronavirus:

Algemene informatie aangaande het Coronavirus:
Download Arbo Concern QA Leaflet Coronavirus 

Werkgevers informatie aangaande het Coronavirus:
Download Arbo Concern WG Leaflet Cornonavirus

Corona Virus Informatie

27-02-2020

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET CORONAVIRUS

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 de uitbraak van een nieuw coronavirus, dat zich steeds verder over de wereld verspreidt en inmiddels Nederland heeft bereikt. Ook in relatie tot werk en de rol van arbodiensten en bedrijfsartsen komen steeds meer vragen op bij werkgevers en werknemers. In deze set vragen en antwoorden gaan we hierop in. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op informatie van het RIVM. Op de  website van het RIVM is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden.


Preventie

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn vrij eenvoudige hygiënemaatregelen.

 • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.

 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal. 

Wat kan ik als werkgever doen?
Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek.

 • Communiceer bovengenoemde hygiënemaatregelen naar uw medewerkers.

 • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.

 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.

 • Maak regelmatig schoon (deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen).

 • Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Vermijd direct contact.

Heeft het zin om een mondkapje te dragen ter bescherming tegen het virus?
In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen, als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. 

Ik wil een evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues.


Het virus en werk 

Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

Moeten mensen die terugkeren uit een besmet gebied tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Volgens het RIVM is dit niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een besmet gebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het Coronavirus is besmet?
Laat hem naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat u verdere maatregelen neemt. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren.

Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom tijdig een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van uw bedrijf zijn, welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden en de mogelijkheden voor thuiswerk Tref daarnaast voldoende hygiënische maatregelen.


Feiten over het virus

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn koorts (boven de 38 graden) met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Hoe besmettelijk is het virus?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Kan het nieuwe coronavirus zich via geld en pakketpost verspreiden?
De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein. Pakketjes uit China en andere besmette gebieden zijn enkele dagen onderweg. Als er al nieuw coronavirus op zou zitten, overleeft het virus dat niet. Het is dus gewoon veilig om pakketjes uit China te bestellen. Omdat het nieuwe coronavirus via vieze handen overgedragen kan worden, is regelmatig handen wassen een goede maatregel om verspreiding te voorkomen.

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?
Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).


Nieuwe Telefooncentrale en Beeldtelefoons

09-02-2018

Op 16 februari 2018 zal tegelijkertijd met de upgrade van DOSSIERMANAGER onze nieuwe VOIP telefooncentrale in werking worden gesteld. Wij hebben geïnvesteerd in de nieuwste technologie waarmee wij BEELDBELLEN volledig in onze organisatie gaan uitrollen. Hierdoor is het mogelijk om sneller spreekuren op afstand met medewerkers uit te voeren maar ook een-op-een contact met u als werkgever te hebben. Na de implementatie van de centrale zullen wij gaan werken aan een eenvoudig te hanteren beeld/bel omgeving op onze website. 

Mocht u dringende zaken hebben dan kunt u ons natuurlijk per email bereiken.


UPGRADE DOSSIERMANAGER 16 Februari 2018

09-02-2018

Vrijdag middag (4 december 2015) wordt vanaf 15:30 uur Dossiermanager ge-update. U kunt tot ongeveer 18:00 uur geen gebruik van Dossiermanager maken.

De nieuwe Privacy Wetgeving 2018 AVG

01-01-2018

Dit jaar komt er een nieuwe privacywetgeving. Op 25 mei 2018 vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, met de ingang van de AVG is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen.

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u zich aan de wet houdt. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd.

Uw bedrijf op tijd voorbereiden op de AVG

De nieuwe Europese wetgeving gaat in per 25 mei 2018. Begin op tijd met voorbereidingen zodat u en uw bedrijf er op tijd klaar voor zijn.

1. Bewustwording:

Zorg dat iedereen in uw onderneming bekend is met de nieuwe privacyregels.

2. Rechten van betrokkenen:

Houd alvast rekening met de extra privacyrechten die personen krijgen zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

Stap 1 en 2: bewustwording en informeren

3. Overzicht verwerkingen:

Maak inzichtelijk welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang tot de gegevens hebben.

4. Data protection impact assesment (DPIA):

Maak een data protection impact assesment en voldoe aan de verplichting om vooraf de risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen.

Stap 3 en 4: register en DPIA

5. Privacy by design en privacy by default:

Houd bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

6. Functionaris gegevensbescherming:

De AVG verplicht grootschalige gegevensverwerkers een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Inventariseer of dat voor uw organisatie van toepassing is.

Stap 5 en 6: inrichten en toezicht

7. Meldplicht datalekken:

Herijk uw procedures voor het vastleggen en melden van datalekken. In de AVG wordt de meldplicht uitgebreid met de verplichting om alle datalekken te documenteren.

8. Bewerkersovereenkomsten:

Zorg ervoor dat u een bewerkersovereenkomst hebt met iedere organisatie die persoonsgegevens voor u verwerkt. Controleer of bestaande overeenkomsten voldoen aan de AVG.

Stap 7 en 8: datalekken en verwerkersovereenkomst

9. Leidende toezichthouder bepalen:

Als uw organisatie in meerdere EU-landen actief is, hoeft u maar met één privacy toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens) zaken te doen, de leidende toezichthouder.

10. Toestemming:

De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de toestemming die personen moeten geven voor het verwerken van gegevens. Evalueer daarom de manieren waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. U moet kunnen aantonen dat er geldige toestemming is verkregen.

Nieuwe Arbowetgeving

01-03-2017

Wat verandert er precies? De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Basiscontract

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Open spreekuur

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Vrije toegang werkvloer

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Second opinion

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Adviesrol bedrijfsarts

In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Melden beroepsziekten

Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

UPGRADE DOSSIERMANAGER & SERVERS

01-08-2016

Vrijdag middag (4 december 2015) wordt vanaf 15:30 uur Dossiermanager ge-update. U kunt tot ongeveer 18:00 uur geen gebruik van Dossiermanager maken. Zaterdag (5 december 2015) gaan wij onze servers updaten / uitbreiden zodat ook in de toekomst de servercapaciteit gewaarborgd blijft. Wij starten hiermee rond 10:00 's ochtends en hopen dit begin van de avond te hebben afgerond. U kunt zaterdag helaas geen gebruik van Dossiermanager maken. Onze excuses voor de overlast.